Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

1066
pregleda
logo reciklažno dvorište krapinske toplice
Predmet nabave

Usluga stručnog nadzora

nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama

Javni naručitelj – Općina Krapinske Toplice

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI I OPREMANJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U KRAPINSKIM TOPLICAMA, evidencijski broj nabave -red.br. iz Plana 27/18-JN.
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1.b) Zakona o javnoj nabavi («Narodne Novine» broj 120/16, dalje u tekstu: Zakon) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a (jednostavna nabava- članak 15. stavak 1. i 2. Zakona) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o naručitelju

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice OIB: 97782176849
Odgovorna osoba naručitelja: Ernest Svažić, općinski načelnik
br. telefona: 049 232 267; br. telefaxa: 049 232 707
adresa elektroničke pošte: info@krapinske-toplice.hr
internetska adresa: www.krapinske-toplice.hr

1.2. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice; kontakt osoba: – Darko Šafranko, ing.građ., 049 232 267, 049 232 431;
adresa elektroničke pošte: darko.safranko@krapinske-toplice.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom na adrese Naručitelja navedene gore. Naručitelj se obvezuje odgovoriti na zahtjeve za pojašnjenjem i dodatnim informacijama vezane uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo na zahtjeve dostavljene poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom.

Uvid u svu projektno-tehničku dokumentaciju moguć je svaki dan, tijekom trajanja roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na navedeni broj telefona. Prije podnošenja ponude preporuka je uvid u postojeću dokumentaciju. Sva naknadna potraživanja proizašla iz eventualnog neznanja odnosno nedovoljne informiranosti ponuditelja naručitelj neće prihvatiti.

1.3. Procijenjena vrijednost nabave

96.000,00 kuna bez PDV-a

1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 2. i 80. Zakona

  • Forum Invest d.o.o., Frankopanska 5, Križevci OIB:90646732107
  • I.B.savjetovanje, obrt za usluge, Šopron 29, Orehovec, OIB:44490655674
  • Bojega j.d.o.o., Zlatka Balokovića 17, Krapinske Toplice, OIB:51137430437

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama (kat.čest.br. 2045 k.o. Vrtnjakovec), a koji radovi se odnose na izgradnju interne prometnice (ETAPA A) i reciklažnog dvorišta (ETAPA B). PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (TROŠKOVNICI) – PRILOG 4.
Vrijednost radova nad kojima se vrši stručni nadzor iznosi 3.041.513,44 kune bez PDV-a prema provedenom postupku javne nabave. Ponuda mora obuhvatiti stručni nadzor nad cjelokupnom investicijom koja će trajati do ishođenja uporabne dozvole.

Opis aktivnosti stručnog nadzora izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama sadržan je u PRILOGU 1, koji je sastavni dio ovog Poziva.

2.2. Početak i rok izvršenja ugovora:
Rok izvršenja predmeta nabave je sukladno trajanju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta i tijekom jamstvenog roka od dvije godine. Izvršitelj je predmetne usluge dužan izvršavati tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova i tijekom razdoblja jamstvenog roka ugovorenog odredbama ugovora o izvođenju radova, do isteka tako utvrđenog jamstvenog roka. Stručni nadzor se vrši uz obvezu trajanja i do okončanja eventualnog pravnog spora u svezi predmetne izgradnje.

Planirano trajanje gradnje je 120 dana od dana potpisivanja ugovora o gradnji odnosno od dana uvođenja izvođača radova u posao. Planirani početak gradnje – 01.06.2018.g.

2.3. Mjesto pružanja usluge

Krapinske Toplice, kat.čest.br. 2045 k.o. Vrtnjakovec

3. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – UVJETI SPOSOBNOSTI

Gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost sljedećim dokazima koji se dostavljaju u ponudi u neovjerenoj preslici:

3.1. Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti- stručnog nadzora građenja -gospodarski subjekt dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, a ako se oni ne izdaju u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

3.2. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave poziva za dostavu ponuda

Gospodarski subjekt dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

3.3. Obzirom da se izvodi više vrsta radova te nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke,

ponuditelj mora dostaviti izjavu kojom izjavljuje da će imati na raspolaganju sve stručne osobe s iskustvom za izvršenje usluge koja je predmet ovog postupka ( stručni nadzor nad arhitektonsko – građevinskim radovima, stručni nadzor nad elektro radovima i sl.). Izjava mora biti u pisanom obliku, potpisana od strane odgovorne osobe i ovjerena pečatom.

4. PODACI O PONUDI

Pri izradi ponude ponuditelj je obvezan pridržavati se uvjeta iz ovog Poziva. Ponuda je izjava pisane volje ponuditelja da izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenim u ovom Pozivu za dostavu ponuda.

4.1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati podatke odnosno priloge:
-popunjeni ponudbeni list, (obrazac u prilogu Poziva)
– tražene dokaze sposobnosti,
-jamstvo za ozbiljnost ponude
-popunjeni i ovjereni (potpisom i pečatom ovlaštene osobe) Troškovnik usluge,
-tražene izjave.

4.2. Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (jamstvenikom).

4.3. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s naznakom: naziva naručitelja, naziv ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja nabave (27/18-JN ) i naznakom “ne otvaraj”.

4.4. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude izražava se u kunama, a piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost ( zbroj svih ukupnih cijena stavki) moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave i to na bazi TROŠKOVNIKA kojeg je ispunio ( ovjerio potpisom i pečatom) i podnio ponuditelj kao sastavni dio ponude. Ponuditelj je dužan ispuniti SVE stavke opisane u Troškovniku. Jedinična cijena stavke iz Troškovnika je nepromjenjiva.

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om, a mjesto za upis iznos PDV-a ostavlja se prazno.

Ukoliko u postupku pregleda ponuda Povjerenstvo utvrdi računsku pogrešku, istu će ispraviti i od ponuditelja zatražiti da u roku od tri dana od dana primitka obavijesti potvrdi prihvaćanje ispravka računske pogreške.

4.5. Kriterij za odabir ponude

Najniža cijena. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja prema traženim uvjetima i zahtjevima iz poziva za dostavu ponuda s najnižom cijenom za cjelokupni predmet nabave.

4.6. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje 30 dana od dana otvaranja ponude. Naručitelj će ponudu čiji je rok valjanosti ponude kraći od zatraženog isključiti iz daljnjeg postupka.
Ponuditelj može ponuditi duži rok valjanosti ponude što navodi u obrascu ponude.
Naručitelj može zatražiti primjereno produženje roka valjanosti ponude. Zahtjev za produženje roka valjanosti ponude i odgovor Ponuditelja na zahtjev u pisanom su obliku. U roku produženja valjanosti ponude Ponuditelj neće mijenjati ponudu.

4.7. Objava poziva za dostavu ponuda

Ovaj Poziv za dostavu ponuda objaviti će se na internetskim stranicama Općine Krapinske Toplice dana 08.05. 2018.g. www.krapinske-toplice.hr/ustroj/natjecaji-javna-nabava/javna-nabava/. Uz Poziv za dostavu ponuda objaviti će se i PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (TROŠKOVNICI) – PRILOG 4.

5. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

5.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ovo jamstvo naručitelj će aktivirati u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 10.000,00 kuna dostavlja se u obliku bjanko zadužnice naznačene na iznos do 10.000,00 kn sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne Novine 115/12.)

Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

5.2. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen Ugovor obvezan je prilikom sklapanja Ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje ugovora. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koja mora biti solemnizirana od strane javnog bilježnika u skladu s Ovršnim zakonom, u visini od 10% vrijednosti ugovora (vrijednost bez PDV-a).

Naručitelj je ovlašten iz jamstva naplatiti sve štete nastale neurednim izvršenjem ugovornih obveza.

Rok valjanosti jamstva je trideset (30) dana nakon ispunjenja svih ugovornih obveza (tijekom trajanja roka za izvođenje radova na izgradnji reciklažnog dvorišta, tijekom razdoblja jamstvenog roka ugovorenog odredbama ugovora o izvođenju radova do isteka tako utvrđenog jamstvenog roka i do okončanja eventualnog pravnog spora u svezi predmetne izgradnje).

5.3. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Rok za dostavu ponuda je 16.05 . 2018.g. (srijeda) do 15:00 sati. Adresa na koju se dostavlja ponuda je: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice.

Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene ponude koje do roka navedenog u ovoj točki budu zaprimljene na urudžbeni zapisnik naručitelja.

Kod dostavljanja ponude preporučenom poštanskom pošiljkom ponuditelj sam snosi rizik moguće nepravovremene dostave.

Otvaranje ponuda provesti će Povjerenstvo za nabavu, kao ovlašteni predstavnici naručitelja dana 16.05.2018.g.(srijeda) u 15:00 sati u prostorijama naručitelja u Krapinskim Toplicama, Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice.

Ponude se otvaraju prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju ponuda. Upisnik o zaprimanju ponuda sastavni je dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

Ponuda dostavljena nakon roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kao zakašnjela ponuda te se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

Nakon postupka otvaranja ponuda pristupa se pregledu i ocjeni ponuda na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva za dostavu ponuda. Otvorena ponuda označit će se rednim brojevima sukladno redoslijedu upisa u Upisnik. O postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda sastavlja se zapisnik.

5.4. Potrebne izjave/prilozi kao obvezni sadržaj ponude

5.4.1. Izjava sukladno točki 3.3. ovog Poziva za dostavu ponuda

5.4.2. Izjava da su jedinične cijene u Troškovniku usluge nepromjenjive

5.4.2. Izjava ponuditelja da će sukladno točki 5.2. ovog Poziva za dostavu ponuda dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

6. OSTALO

6.1. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju

Naručitelj će odluku o odabiru ili poništenju postupka nabave bez odgode dostaviti svakom ponuditelju preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom ili na drugi dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o urednom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.).

Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditelju.

6.2. Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.
Odabrani ponuditelj će za izvršene usluge ispostavljati račune, odnosno privremene i okončanu situaciju. Naručitelj se obvezuje isplatiti iznos iz ispostavljenih računa, odnosno privremenih i okončane situacije u roku od 50 dana od dana zaprimanja i ovjere urednog računa, odnosno privremene, odnosno okončane situacije od strane stručne osobe Naručitelja na žiro račun izvršitelja.

Vrijednost pojedine situacije ili računa postotno je razmjerna i ovisna o vrijednosti izvedenih radova situiranih privremenim i okončanim situacijama Izvođača na predmetnoj građevini.

Račun, odnosno privremene i okončana situacija moraju biti zaprimljene putem urudžbenog zapisnika Općine Krapinske Toplice, bez obzira na način dostave.

6.3. Ovjera traženih dokaza/isprava

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz ponudu mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi javni naručitelj može zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi u pozivu za dostavu ponuda.

6.4. Izmjena, dopuna ili odustajanje od ponude

U roku za dostavu ponuda Ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti ju ili od nje odustati. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Vremenom zaprimanja ponude smatra se dostava posljednje verzije izmjene ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda, s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

6.5. Drugi podaci

Gospodarski subjekt obvezan je prije davanja ponude proučiti kompletnu dokumentaciju temeljem koje će se pružati usluge koje su predmet nabave, upoznati se s lokacijom na kojoj će se izvoditi radovi, kao i sa uvjetima za njihovo izvođenje, jer iz razloga nepoznavanja istog neće imati pravo na kasniju izmjenu cijene ili bilo koje druge odredbe iz ovog Poziva za dostavu ponude i Ugovora o javnim uslugama.

Povjerenstvo za nabavu
Predsjednik
Darko Šafranko

Preuzmi:

Odluka – Odluka o odabiru stručnog nadzora

Tekst Javnog poziva – Poziv za dostavu ponude

Opis aktivnosti stručnog nadzora – Prilog 1 – OPIS AKTIVNOSTI NADZORA

Troškovnik usluge – Prilog 2 – TROŠKOVNIK USLUGE

Ponudbeni list – Prilog 3 – PONUDBENI LIST

Projektna dokumentacija – Reciklažno dvorište – faza A.zip Reciklažno dvorište – faza B.zip