Reciklažno dvorište

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama

Općina Krapinske Toplice, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. - Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama.

 

Opis projekta

Reciklažno dvorište u Krapinskim Toplicama je građevina namijenjena za prihvat odvojeno sakupljenih sastavnica otpada iz kućanstava te za trgovanje otpadom, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17). Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta sastoji se od pripremnih radova, zemljanih radova, izgradnje prometno manipulativnih površina, radova na sustavu odvodnje oborinskih voda, radova na sustavu odvodnje sanitarnih voda, radova na sustavu vodoopskrbe i elektroopskrbe reciklažnog dvorišta, radova na ostalim pripadnim objektima te radova nabave i ugradnji propisane opreme reciklažnog dvorišta.

Reciklažno dvorište je nadzirani i ograđeni prostor namijenjen razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, u kojem se otpad skladišti prema vrsti, svojstvu i agregatnom stanju, sve sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Provedba projekta

Provedba projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama doprinijeti će povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpada papira, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. S navedenim će se omogućiti učinkovitije upravljanje resursima i smanjiti će se šteta za okoliš. Reciklažno dvorište će biti na korištenju svim stanovnicima Općine.

reciklažno dvorište krapinske toplice

Općina planira provesti i informativno-edukativne radionice te promotivne aktivnosti kako bi se informirali stanovnici Općine te na taj način osigurala optimalna iskorištenost infrastrukture.

Proračun projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.298.077.10 kuna (s porezom na dodanu vrijednost).

Iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj Općini Krapinske Toplice odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 4.353.405,34 kune (ili 84,99999% % ukupno prihvatljivih troškova).

Općina Krapinske Toplice sufinancirat će iz vlastitih sredstava projekt iznosom od 944.671,76 kuna, odnosno 768.253,01 kunu prihvatljivih troškova (15,00001 % ukupno prihvatljivih troškova) te 176.418,75 kuna troškova koji su neprihvatljivi za sufinanciranje po predmetnom natječaju).

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta određeno je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava kao razdoblje od početka obavljanja aktivnosti projekta, odnosno od 8. rujna 2017. godine, pa do završetka obavljanja tih aktivnosti, odnosno najkasnije 12 mjeseca od stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Kontakt osobe za više informacija

Gordana Jureković, općinska načelnica

Darko Šafranko, stručni suradnik za komunalno gospodarstvo

Kontakt broj

049 232 267

e-mail adresa

nacelnica@krapinske-toplice.hr

darko.safranko@krapinske-toplice.hr

Poveznice

Stranica o strukturnim fondovima

www.strukturnifondovi.hr

Stranica Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 

www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Radno vrijeme

Ponedjeljak

7.00 - 15.00 sati

Četvrtak

10.00 - 18.00 sati

Subota

7.00 - 15.00 sati

eu zastava
logo strukturni i investicijski fondovi
logo operativni program konkuretnost i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

ograda-s-logom-2
zid-s-logom
white-t-shirt-male-female-logo
ured-s-logom
salica-tanjuric-logo
notes04-s-logom
ograda-s-logom-5
kona-reciklazno
ograda-s-logom-4
ograda-s-logom-3
notes03-s-logom
ograda-s-logom2
White Paper Cup
ograda-s-logom
notes02-s-logom
previous arrow
next arrow